Safety for employees and neighbours

Safety is a major concern for the Port of Antwerp. Whether you work here, are a visitor, or live nearby, we take plenty of measures to limit the risks for you. Besides road safety and safety at work we also think of other types of threats to people’s safety, in and around the port.

Dat is een bijzondere uitdaging: de haven ligt immers in dichtbevolkt gebied, in verschillende bedrijven zijn complexe processen aan de gang èn er is veel logistieke beweging. Toch sparen onze specialisten op het terrein geen moeite om je veiligheid te bewaken en focussen ze daarbij in de eerste plaats op preventie. 

Sociale controle binnen het buurtinformatienetwerk

Binnen het Buurtinformatienetwerk Haven Antwerpen geven bedrijven en havengebruikers verdachte of criminele situaties door aan de lokale autoriteiten, bijvoorbeeld bij een vermoeden van drugs- of mensensmokkel, ladingsdiefstal of illegaal transport of trafiek. Zo kunnen de politie, het gerecht en de douane sneller reageren. De 700 leden van verschillende bedrijven binnen het netwerk worden ook geïnformeerd over meldingen en preventie.

Controle op goederen(stromen)

De International Ship and Port Facility Security (ISPS) bepaalt de regels voor de beveiliging van haventerminals en internationale zeevaart. D   aarnaast investeren we in veilige, slimme digitale technologie, zoals voor de efficiënte afhandeling van containers. De Havenkapiteindienst - Veiligheid en Beveiliging (HKD/VB) van het Havenbedrijf verbindt alle initiatieven met elkaar. Hier worden kennis en expertise uitgewisseld en wordt samenwerking gestimuleerd. Dat geeft de HKD/VB een sleutelpositie in het veiligheidsnetwerk van de haven. De beveiligingsmaatregelen en intense samenwerking maakt de haven minder kwetsbaar voor terroristische plannen, die werknemers en omwonenden in gevaar kunnen brengen.

Calamiteiten

Jaarlijks varen gemiddeld meer dan 14.000 zeeschepen en 57.562 binnenschepen onze haven in en uit, ook om chemische stoffen te laden en te lossen. Dat vraagt aandacht voor lekkages van schadelijke stoffen. Is er toch een geval van olievervuiling, dan handelen we snel: een snelle indamming van een olievlek en een correcte reiniging van de bevuilde structuren, steigers en het wateroppervlak. Voor dit en andere types incidenten is ons personeel optimaal getraind en zijn gecoördineerde en geoefende rampenplannen voorzien.

Toch een incident?

Je ziet iets verdachts? Je maakt je grote zorgen? Contacteer 24/7 brandweer, ambulance en politie via 112 of deze app. Je kan ook de permanentie van de Havenkapiteindienst - Veiligheid en beveiliging  verwittigen.
 

This poses a real challenge. The port is situated in a densely-populated region. Various companies work with complex processes and there are a lot of logistics movements. And yet our specialists in the field go that extra mile to assure your safety, focussing first and foremost on prevention.

Social control as part of the neighbourhood watch

Companies and port users report suspicious or criminal activities to the local authorities within the Neighbourhood Information Network Port of Antwerp, e.g., when they suspect a case of drug or people smuggling, when loads are stolen or in case of illegal transports or traffic. The police, the judiciary and customs can respond faster as a result. The 700 member companies of the network are also informed about prevention and reports.

Controlling cargo (flows)

The International Ship and Port Facility Security (ISPS) sets out the rules for securing port terminals and international shipping. In addition, we invest in secure, smart, digital technology, among others for the efficient handling of containers. The Port Authority’s Harbourmaster’s Office - Safety and Security connects all these initiatives, allowing stakeholders to share knowledge and expertise with each other and encouraging cooperation. As a result, the Harbourmaster’s Office plays a vital role in the port’s security network. The port is less vulnerable to terrorist plans that pose a threat to its employees and the local community because of the security measures it takes and the close cooperation.

Disasters

Every year, more than 14,000 seafaring vessels and 57,562 barges call at our port, to load and unload chemicals among others. This means the port must pay attention to leakages of harmful substances. We take swift action in case of oil pollution by containing the oil slick and ensuring the polluted structures, jetties and water surface are properly cleaned. Our personnel is perfectly trained to deal with these and other types of accidents and we also organise coordinated and tested contingency plans for this.

An incident?

Did you spot something suspicious? Are you concerned? Contact the fire department, ambulance and police 24/7 by dialling 112 or use this app. You can also notify the on-call service of the Harbourmaster’s Office for Safety and Security.
 

Gerelateerde cases

Sustainable Development Goals Port of Antwerp